Trang Chủ »

Đảng, Nhà nước

Trích một số kết luận của Thủ Tướng Chính Phủ về Thanh Niên Xung Phong

Trích một số kết luận của Thủ Tướng Chính Phủ về Thanh Niên Xung Phong 08/11/2017

Về xây dựng các điểm dân cư mới kết hợp với bảo vệ tuyến đường Hồ Chí Minh, giãn dân và bố trí lại dân cư: Giao Bộ Xây dựng chủ trì làm việc với Bộ Giao thông vận tải, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các tỉnh có tuyến đường đi qua để xác định cụ thể các cụm dân cư, cách thức xây dựng nhằm góp phần phát triển kinh tế miền tây…

Quyết định số 770 -TTg ngày 20/12/1994 của Thủ tướng Chính phủ về Tổ chức và chính sách đối với Thanh niên xung phong

Quyết định số 770 -TTg ngày 20/12/1994 của Thủ tướng Chính phủ về Tổ chức và chính sách đối với Thanh niên xung phong 08/11/2017

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 thàng 9 năm 1992; Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thanh niên Việt Nam và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ; Sau khi trao đổi ý kiến và nhất trí với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;...

Quyết định số 216-HĐBT ngày 13/11/1987 của Hội đồng bộ trưởng về Tổ chức thanh niên xung phong trong tình hình hiện nay

Quyết định số 216-HĐBT ngày 13/11/1987 của Hội đồng bộ trưởng về Tổ chức thanh niên xung phong trong tình hình hiện nay 08/11/2017

Để thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ VI của Đảng và theo đề nghị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Bộ trưởng quyết định việc tổ chức thanh niên xung phong xây dựng kinh tế như sau:...

Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về Tổ chức và chính sách đối với Thanh niên xung phong

Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về Tổ chức và chính sách đối với Thanh niên xung phong 08/11/2017

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...

Chỉ thị số 460 -TTg ngày 23/9/1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lực lượng thanh niên xung phong xây dựng kinh tế ở các tỉnh và thành phố phía Nam

Chỉ thị số 460 -TTg ngày 23/9/1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lực lượng thanh niên xung phong xây dựng kinh tế ở các tỉnh và thành phố phía Nam 08/11/2017

Hai năm qua ở nhiều tỉnh và thành phố miền Nam, hàng vạn thanh niên đã được tập hợp trong các đội thanh niên xung phong và đã hăng hái lao động, góp phần tích cực trong phong trào quần chúng làm thủy lợi, khai hoang, xây dựng các vùng kinh tế mới.

Chỉ thị số 259-CT ngày 12/7/1990 của Chủ tịch hội đồng bộ trưởng về tổ chức thanh niên xung phong làm kinh tế

Chỉ thị số 259-CT ngày 12/7/1990 của Chủ tịch hội đồng bộ trưởng về tổ chức thanh niên xung phong làm kinh tế 08/11/2017

Trong những năm qua, tổ chức thanh niên xung phong đã tích cực tham gia các nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế, góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên, giữ gìn trật tự an ninh và đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực.

Chỉ thị 06/2005/TTg về phát huy vai trò của Thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ thị 06/2005/TTg về phát huy vai trò của Thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội. 08/11/2017

Những năm gần đây, các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã quan tâm, tạo điều kiện phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, giáo dục và rèn luyện thanh niên, đào tạo nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.