CHỈ THỊ

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 259-CT NGÀY 12-7-1990
VỀ TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONGLÀM KINH TẾ.

Trong những năm qua, tổ chức thanh niên xung phong đã tích cực thamn gia các nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế, góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên, giữ gìn trật tự an ninh và đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực.

Để phát huy lực lượng thanh niên xung phong xây dựng kinh tế, giải quyết việc làm và giáo dục, rèn luyện thanh niên thành con người mới, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị một số vấn đề sau đây:

1. Các đơn vị thanh niên xung phong làm kinh tế là những tổ chức kinh tế - xã hội làm kinh tế, nhằm giải quyết việc làm cho thanh niên và giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ, do Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lập ra và trực tiếp chỉ đạo (ở trung ương do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ở địa phương là cấp bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh). Hoạt động của đơn vị thanh niên xung phong làm kinh tế chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Uỷ ban Nhân dân các cấp và sự quản lý ngành của Bộ chủ quản các ngành kinh tế kỹ thuật.

2. Các đơn vị kinh tế thanh niên xung phong được tiến hành sản xuất kinh doanh ở tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực kinh tế (trừ một số ngành nghề, một số sản phẩm cấm kinh doanh hoặc do Nhà nước chỉ định cơ quan chuyên doanh) theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và hướng dẫn của các ngành, các địa phương.

Hoạt động của các đơn vị thanh niên xung phong làm kinh tế phải hướng vào các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ sản xuất là chủ yếu.

Nếu trực tiếp làm các sản phẩm xuất khẩu thì các đơn vị nói trên phải chấp hành đầy đủ các chính sách quản lý xuất nhập khẩu hiện hành của Nhà nước.

Các đơn vị kinh tế của thanh niên xung phong phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, được miễn giảm thuế theo đúng các chính sách hiện hành của Nhà nước.

Các đơn vị thành niên xung phong làm kinh tế được vay vốn ngân hàng như các đơn vị kinh tế quốc doanh và theo đúng quy chế của ngân hàng.

Trường hợp các đơn vị thanh niên xung phong làm kinh tế trực tiếp kinh doanh những mặt hàng, hoặc hoạt động ở những địa bàn mà Nhà nước có chính sách ưu đãi, thì cũng được hưởng những chính sách ưu đãi ấy.

3. Các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức kinh tế khi đặt đơn hàng, giao thầu công trình cần có hướng ưu tiên sử dụng đơn vị thanh niên xung phong làm kinh tế. Việc ưu tiên này thực hiện trên cơ sở hợp đồng kinh tế.

4. Trong việc phân bố các dự án của các tổ chức quốc tế và nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào nước ta nhằm giải quyết việc làm, cần chú ý dành một số dự án cho thanh niên xung phong để giải quyết việc làm cho thanh niên.

5. Các Bộ, các ngành có liên quan ở trung ương và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị này.

                                                Võ Văn Kiệt

                                                     (Đã ký)