Trang Chủ »

Đoàn thanh niên

Hướng dẫn số 39 HD/TWĐTN về trang phục và giấy chứng nhận TNXP của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hướng dẫn số 39 HD/TWĐTN về trang phục và giấy chứng nhận TNXP của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 08/11/2017

Căn cứ Nghị định số 12/2011/NĐ-CP, ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong; Thông tư liên tịch số 119/2013/TTLT-BTC-BNV, ngày 26/8/2013 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động thường xuyên của các tổ chức thanh niên xung phong từ ngân sách nhà nước.

Quyết định của Trung ương Đoàn về thành lập Ban chỉ huy Lực lượng TNXP (1997)

Quyết định của Trung ương Đoàn về thành lập Ban chỉ huy Lực lượng TNXP (1997) 08/11/2017

Căn cứ Quyết định số 770/TTg ngày 20/12/1994 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với TNXP trong tình hình hiện nay; Căn cứ Quyết định số 789/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể xa lộ Bắc – Nam;...

Danh sách đơn vị Thanh Niên Xung Phong hiện nay

Danh sách đơn vị Thanh Niên Xung Phong hiện nay 08/11/2017

Danh sách đơn vị Thanh Niên Xung Phong hiện nay

Hướng dẫn số 60 HD/TWĐTN về tặng kỷ niệm chương thanh niên xung phong

Hướng dẫn số 60 HD/TWĐTN về tặng kỷ niệm chương thanh niên xung phong 08/11/2017

Sau khi thống nhất với Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hướng dẫn tiếp tục tặng Kỷ niệm chương Thanh niên xung phong như sau:...