Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng v/v công nhận phiên hiệu

đơn vị TNXP giai đoạn 1977 - 1992 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng