Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh v/v công nhận phiên hiệu

đơn vị TNXP cho Liên đội thanh niên tình nguyện tỉnh Tây Ninh