Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh v/v công nhận phiên hiệu

đơn vị TNXP cho Liên đội TNXP huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh