Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận v/v xác nhận 05 phiên hiệu

đơn vị TNXP sau năm 1975 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận