Quyết định số 3437/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND TP. Cần Thơ v/v xác nhận phiên hiệu

cho Tiểu đoàn TNXP tỉnh Hậu Giang (trước đây)