Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND TP. Cần Thơ v/v xác nhận phiên hiệu

cho Đại đội TNXP Tây Đô Quyết thắng IV thuộc tỉnh Cần Thơ (trước đây)