Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang v/v xác nhận phiên hiệu

đơn vị TNXP đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu