Quyết định số 8374/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND TP. Hà Nội v/v xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP Hà Nội

làm nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế và củng cố các công trình quốc phòng tại tỉnh Sơn La giai đoạn 1978 - 1984