ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_________

Số: 86/2009/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________
 

TP . Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của

 Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh

_______________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 770/TTg ngày 20 tháng 12 năm 1994 của  Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-UB ngày 06 tháng 9 năm 1977 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thống nhất hai Tổng đội Thanh niên xung phong thành “Lực lượng Thanh niên xung phong” trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố tại Tờ trình số 19/TTr-TNXP ngày 12 tháng 10 năm 2009 và của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố tại Tờ trình số 1386/TTr-SNV ngày 20 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thành Tài

- Như Điều 3;

- Bộ Nội vụ;

- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;

- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;

- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;

- Các Đoàn thể thành phố;

- Kho bạc Nhà nước thành phố;

- Công an thành phố (PC. 13);

- Sở Nội vụ (2b);

- VPUB: Các PVP;

- Các Phòng Chuyên viên; TTCB;

- Lưu : VT, (VX/Nh) D.