THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2005/CT-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN THAM GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Những năm gần đây, các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã quan tâm, tạo điều kiện phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, giáo dục và rèn luyện thanh niên, đào tạo nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, việc phát huy sử dụng nguồn lao động trẻ chưa được chú trọng đúng mức; một số mô hình xây dựng kinh tế - xã hội có ý nghĩa và hiệu quả của Đoàn thanh niên cần được quan tâm đầu tư để phát triển mở rộng; thiếu cơ chế chính sách hấp dẫn thu hút thanh niên đến làm việc ở vùng còn nhiều khó khăn; tỷ lệ thanh niên thất nghiệp còn cao, trình độ, tay nghề nhìn chung còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn.

Nhằm phát huy tốt hơn vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010 đã được Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tập trung xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp, đào tạo, sử dụng và tạo điều kiện cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho thanh niên.

- Các Bộ, ngành có kế hoạch huy động, sử dụng và tạo cơ chế cho thanh niên tham gia thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm, nhất là các dự án về thuỷ điện, thuỷ lợi, giao thông, trồng rừng, xây dựng kinh tế biển, đảo, xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010, trong đó chú trọng xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng lao động thanh niên trẻ tham gia các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng cơ chế, chính sách về việc huy động và sử dụng lực lượng thanh niên trong việc tham gia thực hiện các chương trình, dự án mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm của Chính phủ và của địa phương.

2. Tiếp tục tạo điều kiện để Đoàn thanh niên động viên, tổ chức cho thanh niên tham gia thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án trọng điểm, cấp bách Trung ương và địa phương.

- Khi xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của Trung ương và địa phương, các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tạo điều kiện để Đoàn thanh niên tham gia các Ban Chỉ đạo xây dựng dự án nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tuyên truyền, vận động và tổ chức lực lượng lao động trẻ tham gia, tạo phong trào thi đua lao động xây dựng đất nước và giáo dục rèn luyện thanh niên.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tham mưu cho Chính phủ xác định lĩnh vực, dự án ưu tiên để Đoàn thanh niên tham gia và bố trí nguồn vốn để Đoàn thanh niên thực hiện nhất là các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế ở những vùng đặc biệt khó khăn, lĩnh vực phát triển công nghệ mới tại các trung tâm kinh tế lớn, các khu công nghiệp; trước mắt xem xét cấp đủ vốn, bảo đảm đúng tiến độ và tổng mức đầu tư được duyệt cho các dự án đã được Thủ tướng giao cho Đoàn thanh niên thực hiện. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện và phối hợp với Đoàn thanh niên kiểm tra, chỉ đạo để thực hiện tốt các mục tiêu dự án đề ra.

- Bộ Giao thông vận tải có kế hoạch, phương án phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức lực lượng thanh niên tham gia các dự án xây dựng giao thông đường bộ, nhất là dự án có sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trong đó coi các Tổng đội thanh niên xung phong đủ năng lực và kinh nghiệm là đầu mối xem xét, ưu tiên cho tham gia đấu thầu theo quy định của pháp luật.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan tham mưu cho Chính phủ có kế hoạch phối hợp đầu tư hỗ trợ để Trung ương Đoàn triển khai Dự án Phổ cập tin học và nối mạng tri thức cho thanh niên Việt Nam.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và tăng cường đầu tư nâng cấp các Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm của Đoàn, chú trọng đào tạo nghề dài hạn đối với các lĩnh vực mũi nhọn để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, thanh niên miền núi.

- Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng Thương mại nhà nước, ngân hàng chính sách xã hội, các tổ chức tín dụng có cơ chế phù hợp để hỗ trợ thanh niên, nhất là đối tượng hộ gia đình trẻ tại các Làng thanh niên lập nghiệp, Khu kinh tế thanh niên, Hợp tác xã thanh niên, các doanh nghiệp trẻ, các đơn vị thanh niên xung phong được vay vốn sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều chỗ làm việc mới, sớm hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung, xây dựng thương hiệu sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh.

3. Xây dựng và bổ sung hoàn thiện chính sách khuyến khích thanh niên làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo và vùng đặc biệt khó khăn.

- Bộ Nội vụ chủ trì cùng Uỷ ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam, các Bộ, ngành liên quan phối hợp với Trung ương Đoàn nghiên cứu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong, trí thức trẻ tình nguyện, thanh niên tình nguyện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về chủ trương khuyến khích thanh niên tình nguyện và trí thức trẻ tình nguyện đến lập nghiệp, lao động và công tác tại các vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thanh niên tham gia có hiệu quả vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; có kế hoạch đào tạo nghề, sử dụng thanh niên đã qua đào tạo, hỗ trợ thanh niên vay vốn lập nghiệp, chỉ đạo và tạo điều kiện cho các đơn vị thanh niên xung phong hoạt động, phê duyệt đầu tư dự án Đội trí thức trẻ của địa phương, ban hành quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích thanh niên ở lại địa phương công tác hoặc tình nguyện đến lập nghiệp và công tác tại các vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Ban Chỉ đạo của các Dự án, Chương trình mục tiêu quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương triển khai thực hiện tốt các chương trình dự án được Chính phủ giao; hướng dẫn các cấp bộ Đoàn, tổ chức động viên thanh niên hăng hái tham gia có hiệu quả các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị này.

- Giao Uỷ ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam có trách nhiệm theo dõi và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)