ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Ban chấp hành Trung ương

***

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 n ă m 1997

Số: 914-QĐ/TƯĐTN

 

                            

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ huy lực lượng TNXP Trung ương

 

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

- Căn cứ Quyết định số 770/TTg ngày 20/12/1994 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với TNXP trong tình hình hiện nay;

- Căn cứ Quyết định số 789/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể xa lộ Bắc – Nam;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn;

- Căn cứ Quyết định số 913/QĐ/TƯĐTN ngày 11/11/1997 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc thành lập “Lực lượng TNXP Trung ương trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng xa lộ Bắc – Nam và các chương trình dự án kinh tế - xã hội của Nhà nước ;

Xét nhu cầu công tác, đề nghị của các đồng chí Trưởng ban TNXP Lao động trẻ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thành lập “BAN CHỈ HUY LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG TRUNG ƯƠNG” trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Điều II:  Ban chỉ huy lực lượng TNXP Trung ương là cơ quan quản lý, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của lực lượng TNXP Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được Ban Thường vụ Trung ương Đoàn giao và theo đúng pháp luật của Nhà nước, là đơn vị sự nghiệp có thu, có tài khoản và con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban chỉ huy lực lượng TNXP Trung ương có Văn phòng đặt tại Ban TNXP-LĐT Trung ương Đoàn số 62 Bà Triệu, Hà Nội.

Điều III:  Ban chỉ huy lực lượng TNXP Trung ương có chức năng nhiệm vụ chủ yếu sau:

1 - Tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Đoàn trong việc tổ chức xây dựng và chỉ đạo Lực lượng TNXP Trung ương và các đơn vị TNXP của địa phương tham gia, thực hiện có hiệu quả dự án xa lộ Bắc – Nam và các chương trình kinh tế  - xã hội của Nhà nước, qua đó giáo dục ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên, rèn luyện và đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho đất nước.

2 - Trực tiếp quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, giao nhiệm vụ và kiểm tra, đôn đốc các đơn vị TNXP trực thuộc Trung ương thực hiện các công trình, dự án, phần việc do Nhà nước, Trung ương Đoàn giao hoặc thực hiện các hợp đồng kinh tế với các đơn vị khác.

3 - Tham mưu, đề xuất với Trung ương Đoàn, với Đảng và Chính phủ về mô hình tổ chức và quản lý, về cơ chế chính sách đối với TNXP và lao động trẻ tình nguyện tham gia lao động xây dựng đất nước.

Điều IV:  Ban chỉ huy lực lượng TNXP Trung ương có từ 07 đến 10 người thuộc biên chế cơ quan Trung ương Đoàn gồm:

- Tổng chỉ huy trưởng lực lượng TNXP Trung ương

- Các Phó tổng chỉ huy trưởng

- Các chuyên viên kỹ thuật, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, lâm nghiệp, thủy hải sản, kinh tế kế hoạch, kế toán tài vụ và tổ chức chính sách lao động tiền lương…

Giao cho Ban TNXP và Lao động trẻ Trung ương Đoàn làm nhiệm vụ Thường trực của Lực lượng TNXP Trung ương.

Điều V:  Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy lực lượng TNXP Trung ương được thực hiện theo quy chế do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn quyết định ban hành.

Điều VI:  - Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

                - Ban TNXP-LĐT, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng TƯ Đoàn, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP Trung ương các đơn vị TNXP trực thuộc và các ban, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

BÍ THƯ THỨ NHẤT

Nơi nhận:

  - Như điều V;

  - Các Bí thư TƯ Đoàn;

Đồng kính gửi:

  + VP TƯ Đảng

  + VP Chính phủ

  + Bộ GTVT, NN và PTNT, Thủy sản, Tài chính

  + Ban Dân vận

  + Kho bạc NN TƯ

  + Các ban, đơn vị TƯ Đoàn

  + Các tỉnh, thành đoàn

  + Lưu VP, Vụ TCCB, TNXP.

 

 

 

Đã ký

 

 

    Vũ Trọng Kim​