Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh v/v công nhận phiên hiệu

đơn vị TNXP cho Liên đội TNXP huyện Châu Thành, tỉnh tây Ninh