Quyết định số 3817/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Bình Định v/v xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP

đối với Tổng đội TNXP Thuận Mẫn